Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że spółka Marfil Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie adres: Ul. Chełmżyńska 70, 04-247 Warszawa jako administrator przetwarza informacje ze źródeł publicznych i ogólnodostępnych (w tym z Internetu) oraz z własnych zbiorów. Wśród tych informacji mogą znaleźć się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.
W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, w celu zapewnienia osobom, których dane dotyczą realizacji przysługujących im praw, administrator danych jest zobowiązany podać informacje dotyczące przetwarzania ich danych osobowych, określone w art. 13 lub 14 RODO.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z RODO jest Marfil Group Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie adres: Ul. Chełmżyńska 70, 04-247 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000455677, REGON: 146596933, NIP: 1132863951.
2. Z Administratorem można kontaktować się pod nr tel. 22 610 19 82 lub na adres do korespondencji: Ul. Chełmżyńska 70, 04-247 Warszawa.
3. Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
 1) podjęcia działań przed zawarciem, zawarcia i zrealizowania zawartej z Państwem umowy, w tym obsługi ewentualnych reklamacji związanych z realizowanymi świadczeniami – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania dla celów związanych z zawartą umową (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2) ewentualnego zabezpieczenia oraz dochodzenia roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa płatności oraz realizacji zobowiązań stron;
 3) dodania nowych kontrahentów do baz i kartotek klientów - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), jakim jest zapewnienie sprawnej organizacji Administratora oraz utrzymywanie współpracy;
4) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), poprzez prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług. Marketing będzie prowadzony w szczególności poprzez wpisanie Państwa do baz klientów, wysyłanie zamówionych informacji i ofert marketingowych na podany adres e-mail, przedstawianie ich telefonicznie.
4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: spółkom powiązanym, dostawcom usług IT, bankom, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, podmiotom zajmującym się obsługą prawną Administratora, agencjom reklamowym
i promocyjnym, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Administratorem w stałym stosunku zlecenia.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas:
 1) istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym;
 2) przez czas niezbędny do wykonania zawartej umowy, przedawnienia wynikających z niej roszczeń oraz okres przechowywania związanych z nią dokumentów rozliczeniowych (o ile taka umowa została zawarta).
6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
7. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się w celach marketingowych, mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym celu.
8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu otrzymywania materiałów marketingowych oraz zawarcia i wykonania umowy.
10. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.